ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ 

     การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี และ Pre-degree (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด ดังนี้ 

1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2566 
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 2 ก.ค. 2566 
3. รับสมัครด้วยตนเอง  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2566 
  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566
  สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง
       1. ส่วนกลาง : ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก (ราม 1)
       2. ส่วนภูมิภาค : ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 หวัด 

2.คณะที่เปิดสอน (ภาคปกติ)  ส่วนกลาง

1. คณะนิติศาสตร์ 4. คณะศึกษาศาสตร์ 7. คณะเศรษฐศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ 5. คณะวิทยาศาสตร์ 8. คณะสื่อสารมวลชน
3. คณะมนุษยศาสตร์ 6. คณะรัฐศาสตร์ 9. คณะพัฒนาทรัพนากรมนุษย์

3. คณะที่เปิดสอน ภาค (ส่วนภูมิภาค)

1. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)  
2. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)  
3. คณะรัฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)  
4. คณะสื่อสารมวลชน (สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิดัล)  
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8615, 8623, 8624
                                         02-310-8000 ต่อ 4831, 4836 - 4838

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา