ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ 

     การรับสมัครนักศึกษาใหม่(ภาคปกติ)ระดับปริญญาตรี และ Pre-degree (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2566) 
(รายละเอียดกำหนดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)

1.คณะที่เปิดสอน (ภาคปกติ)  ส่วนกลาง

1. คณะนิติศาสตร์  4. คณะศึกษาศาสตร์ 7. คณะเศรษฐศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ 5. คณะวิทยาศาสตร์ 8. คณะสื่อสารมวลชน 
3. คณะมนุษยศาสตร์ 6.  คณะรัฐศาสตร์ 9. คณะพัฒนาทรัพนากรมนุษย์

2. คณะที่เปิดสอน ภาค (ส่วนภูมิภาค)

1. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)  
2. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)  
3. คณะรัฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)  
4. คณะสื่อสารมวลชน (สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิดัล)  

 

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา