ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด

กำหนด

ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
1. อาคาร KLB ชั้น 1 (One Stop Service)

เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เฉพาะภาษาไทย)