แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ประกาศการประกวดราคา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธภาพเครื่องแม่ข่ายสำหรับการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Line Matrix Printer จำนวน 1เครื่อง

ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 13,000 ปก

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวป. จำนวน 1 งาน