แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม
 

ปฏิทินรับสมัคร (ส่วนกลาง)

ปฏิทินการศึกษา (ส่วนกลาง)

ปฎิทิน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา (ส่วนกลาง)

  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย) ภาคฤดูร้อน/2563
  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์) ภาคฤดูร้อน/2563