ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ 

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

1. แบบฟอร์มแก้ไข

2. เอกสารสำหรับการตรวจติดตาม

3. ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

4. สถิติการนำเสนอโครงการ/แผนงานการป้องกันปัญหาหรือพัฒนางาน