เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทนทุกกรณี)
  1. บัตรที่ใช้แสดงตน
    1.1 บุคคลทั่วไป - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    1.2 พระภิกษุสงฆ์ - ใบสุทธิตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    1.3 ชาวต่างชาติ - Passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    1.4 บุคคลต่างด้าว - บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน) ไม่ต้องถ่ายสำเนา

วันเวลารับบัตร
นักศึกษาส่วนภูมิภาค  ณ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์  แต่ละจังหวัด
(กรุณาตรวจสอบเวลาทำการ ของธนาคารแต่ละสาขา)
นักศึกษาส่วนกลาง
ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
วันจันทร์ - วันศุกร์    08.30 น. - 15.30 น.
(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 65 ที่สมัครเทอม 2/2565 เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา 65 ที่สมัครเทอม 2/2565 เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา 65 ที่สมัครเทอม 2/2565 เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก