แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ไปที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 5

ตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัติก่อนยื่นคำร้อง

     ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ
          1. เมื่อสภาฯอนุมัติรายชื่อแล้ว ชำระเงินที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
                    - ภาคปกติ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,200 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท , ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท,ค่าใบทรานสคริป 100 บาท) 
                    - ภาคพิเศษ 2,400 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท , ค่าใบรับรองสภาฯ 200 บาท,ค่าใบ ทรานสคริป 200 บาท) 
          2. ยื่นใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต และใบเสร็จค่าใบรับรองสภาฯ ที่ช่อง 4 เพื่อขอคำร้องใบรับรองสภาฯ
          3. ยื่นคำร้องที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมหลักฐาน ดังนี้
                    - บัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็คตรอนถ่ายเอกสารหน้า-หลัง รับรองสำเนาด้วย 1 ใบ) 
                    - รูปถ่ายสวมครุยปริญญาสีตามคณะ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                    - ใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ
          4. รับใบนัดรับใบรับรองสภาฯ เพื่อมารับตามกำหนดนัด
          5. ใบเสร็จค่าทรานสคริป ยื่น ช่อง 3 เพื่อขอทรานสคริป
          6. ใบเสร็จค่าขึ้นบัณฑิตเก็บไว้จนกว่าจะได้รับปริญญา

    

     ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯภาษาอังกฤษ และแปลปริญญาบัตร
          1. เมื่อสภาฯอนุมัติรายชื่อแล้ว ชำระเงินที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
                    - ภาคปกติ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 บาท 
                    - ภาคพิเศษ 200 บาท 
          2. ยื่นใบเสร็จค่าใบรับรองสภาฯภาษาอังกฤษหรือแปลปริญญาบัตร ที่ช่อง 4 เพื่อขอคำร้อง
          3. ยื่นคำร้องที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมหลักฐาน ดังนี้
                    - ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
                    - กรณีขอใบแปลปริญญาบัตรถ่ายเอกสารปริญญาบัตรแนบมาด้วย
          4. รับใบนัดรับใบรับรองสภาฯ ภาษาอังกฤษหรือแปลปริญญาบัตรเพื่อมารับตามกำหนดนัด