ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ (ReGrade)

          นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

หากกระบวนวิชานั้นมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม