ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

กำหนด
          เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว

สถานที่ติดต่อ
          อาคาร สวป. ชั้น 6

เอกสารที่ต้องใช้
          1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
          2. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน