ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
          1. อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5
  (เพื่อแก้ไขประวัตินักศึกษา)
          2. อาคาร สุโขทัย (SKB) ชั้น 2 งานประชาสัมพันธ์  (เพื่อแก้ไขประวัติการจัดส่งหนังสือพิมพ์ข่าวราม)

เอกสารที่ต้องใช้

          ใบคำร้องแจ้งการย้ายที่อยู่ และกรอกข้อความให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือ Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่