แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

การขอจบ, การขอใบรับรองสภาฯและขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

          เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าได้สะสมหน่วยกิตครบหลักสูตรแล้วให้แจ้งคณะที่นัก ศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา (คำร้องแจ้งจบหลักสูตรในระเบียนการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วน ภูมิภาค หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อแล้ว (ทางคณะจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ)  ให้นักศึกษากรอกแบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (อยู่ในระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค) ถ้าไม่มีติดต่อขอรับใบคำขอได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ส่งแบบ ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
          1. ธนาณัติราคา 1,100.- บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000.- บาท,ค่าใบรับรองสภาฯ 100.- บาท) สั่งจ่ายหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
          2. รูปถ่ายหน้าตรงสวมครุยปริญญา มร.แถบสีตามคณะ ขนาด 2 นิ้ว ใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำก็ได้ จำนวน 2 รูป
          3. บัตรประจำตัวนักศึกษา
                    - กรณีบัตรนักศึกษาหายให้แนบใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
                    - กรณีบัตรนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็คตรอน ถ่ายสำเนาหน้า – หลัง เซ้นรับรองสำเนาด้วย 1 ใบ
          4. แนบซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 37 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองส่งมาที่


หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
          สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
          กรุงเทพฯ 10240