ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

เอกสารที่นักศึกษาส่วนภูมิภาค ต้องใช้ในการเข้าสอบ

1. บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

2. ใบเสร็จรับเงินประจำภาคการศึกษา หรือตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับจริง

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ปฎิบัติดังนี้

1. ในกรณีนักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบ ให้นักศึกษาติดต่อผู้ประสานงานการสอบ เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
    จากบัญชีรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น จริง

2. ในกรณีที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ติดต่อหัวหน้าตึกสอบ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขอนุญาตเข้าสอบ 
     พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้าห้องสอบกระบวนวิชานั้น ๆ แล้วนำไปยื่นต่อกกรมการประจำห้องสอบ