แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ก่อนจะมาเป็นผลการสอบ

          ประกาศผลการสอบระยะแรก นับจากวันสุดท้ายของการสอบไล่ทุกภาค จะเป็นการประกาศผลการสอบชั่วคราวไม่เป็นทางการเป็นรายวิชา คณะทุกคณะจะปิดประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบ ซึ่งจะทะยอยประกาศไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอบในภาคนั้น ๆ

          ประกาศผลการสอบระยะที่สอง เป็นประกาศผลการสอบทุกกระบวนวิชาที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากอาจารย์ เจ้าของวิชา หรือแก้ไขเพิ่มเติม จากอาจารย์เจ้าของวิชาเรียบร้อยแล้ว คือ เป็นผลการสอบที่สมูบรณ์แล้ว จะปรากฎในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript และ แบบตรวจสอบผลการเรียน หรือที่เราเรียกกันว่า Check grade) ของนักศึกษา หลังจากการสอบไล่วันสุดท้ายผ่านพ้นไปแล้ว 90 วัน

          หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคาร สวป. โทร. 0-2310-8603 หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด โทร. 0-2310-8000 ต่อ คณะ