ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

    กำหนด 
          เมื่อนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติหรือไม่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนในภาคใด

    สถานที่ติดต่อ
          ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ 300 บาท
          อาคาร สวป. ชั้น 6 (ดำเนินการ)

    เอกสารที่ต้องใช้
          บัตรประจำตัวนักศึกษา
          ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพ