แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

    กำหนด 
          เมื่อนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติหรือไม่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนในภาคใด

    สถานที่ติดต่อ
          ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ 300 บาท
          อาคาร สวป. ชั้น 6 (ดำเนินการ)

    เอกสารที่ต้องใช้
          บัตรประจำตัวนักศึกษา
          ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพ