ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

          กำหนด
              ตลอดปีการศึกษา

          สถานที่ติดต่อ
              อาคาร KLB. ชั้น 1 = One Stop Service

          เอกสารที่ต้องใช้
              1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
              2. ชำระเงิน 40 .- บาท