ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

       กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

       ประเภท 
          1. Transcript ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
          2. Transcript สำหรับนักศึกษาใช้ตรวจสอบหน่วยกิต สมัครงาน ศึกษาต่อ ขอทุน

       สถานที่ติดต่อ 
          1. ชำระค่าธรรมเนียม (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 100.- บาท (นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่) จำนวน 50.- บาท ณ ตึก อธิการบดี ชั้น 1 
          2. เขียนใบคำร้อง Transcript ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 5

       เอกสารที่ต้องใช้ 
          1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
          2. ใบคำร้องแบบ ม.ร. 49.1 (สำเร็จแล้ว) ม.ร.49.2 (ยังไม่สำเร็จ)
          3. เฉพาะรหัส 14-25 รูปถ่าย ขาวดำ หน้าตรง ขนาด 2x3 ซม. จำนวน 1 รูป (ผู้สำเร็จแล้วต้องสวมครุยปริญญา มร.)


Download คำร้อง