แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

สำนักงานเลขานุการ

 
 นางจิตสุมาน  เลิกบางพลัด
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

งานบริหารและธุรการ

 

น.ส.ธัญรัตน์  มณีมาส
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

 
นางวิลาวัลย์  พลายมี
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร
   
 นายธนะ  พุทธเจริญ น.ส.อรษา  สร้อยโกศล น.ส.มะลิดา  เนตรทอง  
 
น.ส.ธัญรัตน์  มณีมาส
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
   
  นางนวพร  จันทร์เติม น.ส.ภัทราพร  สมานวงศ์ น.ส.กาญจนา  พิชัยยันต์ 
 
นายอดิเรก  จันจั่น
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายจรัญ  มั่งมี นายประวรรตน์  ตันสุวรรณรัตน์ นายสมบัติ  บุญหล่อ นายสุรพงษ์  ศรีนิ่มนวล
     
 นายวันดี  แซ่ม้า      

 

งานนโยบายและแผน

 
น.ส.นราวดี  ศรีหงส์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
   
  น.ส.กมลทิพย์  จริตกาย นายนพชัย  ชาญชัยศิลป์  

  

งานประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.ชนัญญา  ไชยปัญญา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.ปัทมา  วงษ์สมบูรณ์

 

งานคลังและพัสดุ

 
น.ส.ภมรรัตน์  พวงสุดรัก
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 
น.ส.วิลาวัลย์  พิชิตชัยพันธ์
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
   
  น.ส.กณิศา  พิพัฒน์เกียรติกุล น.ส.นวรัตน์  พลวิฑูรย์  
 
นางกชพร  ชิตวิมาน
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
   
นายทรงสิทธิ์  ฆารสินธุ์ น.ส.ปพัสตร์พิชชา  เพ็ญจันทร์ นายกิตตพงศ์  อินทร์พรหม