แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

 
น.ส.โสรยา  ศุภอภิชาตวงศ์
หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

 

หน่วยลงทะเบียนเรียน

 
นายวลัญช์  เจริญพงษ์
หัวหน้าหน่วยลงทะเบียนเรียน
 
 น.ส.สุดา  แสงจิตร นายวรรธนะ  ชูชุม น.ส.ธิดารัตน์  ศรีพัฒน์อินทร์ นายจักรพันธ์  เจริญสุข
     
น.ส.นิภาพรรณ  ชมทิศ      

 

หน่วยตรวจสอบละแก้ไขข้อมูล

 
น.ส.ณัฏฐาภรณ์  ท้วมทอง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบละแก้ไขข้อมูล
 
 น.ส.เสวณีย์  คงวุ่น น.ส.ญาณิศา  สำเภา น.ส.นพรัตน์  แผนกทาน นายรัชตพงศ์  วีรวงศ์
 
น.ส.เทพปิญา  ทวีสิน นายนพรัตน์  ชะลูด นายธรรมรัช  คำแพ  

 

หน่วยจัดตารางสอน

 
น.ส.โสรยา  ศุภอภิชาตวงศ์
หัวหน้าหน่วยจัดตารางสอน
 
 น.ส.นิศาชล  วงศ์วาสนา น.ส.นภาพร  ผลบุญ น.ส.จันจีรา  เจริญกล้า น.ส.จิณัฐตา  กันยา
 
น.ส.นิโลบล  แสงพนัสธาดา

 

หน่วยจัดสอบ

 
นายวันชัย  เทียบพุฒ
หัวหน้าหน่วยจัดสอบ
 น.ส.คคนางค์  ศรีรัตนกูล น.ส.ชนัญชิดา ดวงแก้ว นายภาณุพันธุ์  วงศ์ประดิษฐ์ นายนพวิศว์  คงกระจ่าง
     
 นายจตุพร  อินทร์อักษร น.ส.ภัณฑิลา  ฉ่ำศิริ น.ส.ภิญญภา  เศวตนรากุล นางโชติรส  ยี่สุ่นเทศ