แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

 
 นายชลธี  ลีละสิริ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

 

หน่วยรับสมัคร

 
นายธานินทร์  สุขประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยรับสมัคร
 
 น.ส.สมร  ภาขุนทด นายจักรวิทย์  นนทะสาร น.ส.กิตติยา  ตันสวัสดิ์ น.ส.ซูไรณา  เทพทอง
       
นายบัญชา  เอี่ยมอำไพพงศ์ นายสุรชัย  สริมลำจวน นายวิเชียร  แผลงมัจฉา  

 

หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร

 
 น.ส.บุญญจิตต์  จิตต์สมนึก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร
 
 นางรุ้งระวี  ชาติไทย น.ส.จิดาภา  จริตกาย น.ส.กาญจนา  เลิกบางพลัด น.ส.ศุภนิดา  เพริศพรายวงศ์
      
น.ส.สุรีรัตน์  หมั่นพลศรี น.ส.บุศยามาศ  ปฐมทอง นางชลภัสสรณ์  เตโช  

 

หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์

 
นายรณฤทธิ์  เสาแก้ว
หัวหน้าหน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 
น.ส.ศรัญญา  วิชัยเมือง นางพัชราภรณ์  ฉัตรคำ น.ส.นาฏโศพิษฐ  พันธุมสุต น.ส.ชณิดาภา  สุทธิรักษ์