แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

  
นายวรเดช  อิทธิภานุรังกุล
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

 

หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษา

  
 นายวรเดช  อิทธิภานุรังกุล
หัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษา
     
 น.ส.ธนิยา  เสรีกุล น.ส.กวิสรา  มากุล นายวีระฉัตร  โพธิสาร นางอุบลรัตน์  ทองนาค
       
  นายพฤฒินันท์  แดงชาติแท้  น.ส.ณัฎฐกานต์  แถบเงิน    

 

หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา

 
น.ส.ธนานันต์  บางแบ่ง
หัวหน้าหน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
 นายภูชิตภัสร์  แพงคำมุรินทร์  ว่าที่ ร.ต.หะกีม  ลีวาเมาะ น.ส.รุ่งเรือง  นนทะสาร นางวิไล  วรรณสวัสดิ์

 

หน่วยกรรมวิธีข้อมูล

  
นายรัชพล  พรหมมณี
หัวหน้าหน่วยกรรมวิธีข้อมูล
 
 นายชัยวัฒน์  มีวาสนา นายศิวัช  แย้มโสภี น.ส.ณัฐพัชร์  อนันต์