แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

 
 นางประภัสสร  หมู่เจริญ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

 

หน่วยประมวลและรับรองผลการศึกษา

 
นายอดิศร  เคยอาษา
หัวหน้าหน่วยประมวลและรับรองผลการศึกษา
       
 น.ส.นวรัตน์  พิมพ์เงิน  นายกิตติพร  เยาวะ นายสมิทธิ  เทียมทอง น.ส.ปาริชาติ  พุ่มกัน
 
 น.ส.ภัทราวดี  ขุนทอง น.ส.ศศิประภา  อัมพุกานน น.ส.พณิชา  มากุล  

 

หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

 
นายวีรภัทร  ฉัตรคำ
หัวหน้าหน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
     
 น.ส.พัทธนันท์  สุพรรณ์  นายวรลักษมี์  เล็กผลิผล นางวิไลวรรณ  ศรีรัตนกูล นางสุนัน  จิววะสังข์
   
 น.ส.ดุษฎี  ชาติไทย น.ส.พรพรรณ  ภู่มาลา น.ส.พิมพ์ชญา  รัตนกุลศิริเชาว์ นายอนันต์เมธ  บุญช่วย

 

หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มร.

 
น.ส.สุจจินตนา  ศรีรัตนกูล
หัวหน้าหน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มร.
 
 น.ส.พิรานันต์  บรรณการ น.ส.เอมอร  มั่งมีผล น.ส.ศิลาพร  เสมอวงษ์ น.ส.สุพรรณี  พิจารณา