ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

การส่งเอกสารประกอบการสมัคร

1. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร 

กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ 
   ถึง “หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา” 
   สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ตู้ ปณ. 1003  ปณฝ. รามคำแหง  กรุงเทพ ฯ 10241

กรณีจัดส่งบริษัทขนส่งเอกชน  
   ถึง “หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
   สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240  โทร 02-3108623

(โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย)


2. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (PRE-DEGREE และ นักศึกษาปริญญาตรี)

2.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง  จำนวน  2  ฉบับ  
  *กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
  - ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย จำนวน 2 ฉบับ
 
  **กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน  
  - ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
  - สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
  - สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) เย็บติดกับวุฒิการศึกษา  
  - สำเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา  
    1. วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้
      ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 
    2. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศ
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)
 
    3. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้
      ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
  ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน  
  แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา(Authorization Form)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   
  แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม(School Address) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   
     
 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้จำนวน 1 ฉบับ  
  (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)  
 2.4 กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า  2,3,4,5  หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิ  
  ให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน  จำนวน 2 ฉบับ  
 2.5 หลักฐานการชำระเงิน  จำนวน 1  ฉบับ   
2.6 ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้)  
               (สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและให้ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น)
     
   หมายเหตุ:   
      กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ให้นักศึกษามาดำเนินการติดต่อคณะเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต   
  เมื่อทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว    
  เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ  
  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน   
    - นักศึกษา 8 สมัครใหม่
  - นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
  - 
เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree) 
     *จากมหาวิทยารามคำแหง  ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*
 
     
  2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)  
       1.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
       2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด  
       3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ  
     
     
  ข้อควรทราบ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ  
  ความเป็นจริงทุกประการหากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตาม  
  ข้อบังคับ โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย  
  ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันทีโดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งผลสอบ  
  ที่ผ่านมาถือเป็นเสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้