แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

แนวปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19

เฉพาะผู้ที่สภาอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอใบรับรองสภาและทรานสคริปต์ได้

ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 46)

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 นักศึกษาสามารถทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย

1. กรอกแบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) และ ใบคำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (Graduation Certificate Request)  
กรอกแบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) และ ใบคำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (Graduation Certificate Request)ด้วยลายมือ   
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

2. สั่งจ่ายธนาณัติ
สั่งจ่ายธนาณัติในนาม "หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ปณ.รามคำแหง 10241"  มีค่าธรรมเนียมดังนี้

2.1 กรณีนักศึกษาภาคปกติ ชำระทั้งสิ้น 1,300.- บาท
(ค่าขึ้นทะเบียน 1,000.- บาท / ค่าใบรับรองสภา 100.- บาท / Transcript 2 ภาษา 200.- บาท (ภาษาละ 100.- บาท) และซอง A4 ติดแสตมป์ 37.- บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง)

2.2 กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ชำระทั้งสิ้น 2,600.- บาท (2,400.- บาท เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครตั้งแต่ภาค 2/2560)
(ค่าขึ้นทะเบียน 2,000.- บาท / ค่าใบรับรองสภา 200.- บาท / Transcript 2 ภาษา 400.- บาท : (ภาษาละ 200.- บาท)และซอง A4 ติดแสตมป์ 37.- บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง)
* นักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครตั้งแต่ภาค 2/2560 ฉบับละ 100.- บาท

3. แนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

3.1 รูปถ่ายสี หรือขาว-ดำ สวมครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหง  *สำหรับพระภิกษุใช้รูปถ่ายที่ครองจีวรแบบมังกรหรือห่มดอง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ให้เขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาที่หลังรูปด้วย   ห้ามใช้ รูปถ่ายโพลารอยด์ หรือรูปที่ SCAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ  

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

4. จัดส่งใบคำร้องทั้ง 2 พร้อมหลักฐาน

จัดส่งใบคำร้องทั้ง 2 พร้อมหลักฐานและธนาณัติ (ข้อ1-3) มาที่
"หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ม.รามคำแหง อาคาร สวป. ชั้น 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.​02-310-8603 ถึง 04


 

สำหรับนักศึกษาที่มีใบนัดรับใบรับรองสภา และ/หรือ Transcript แล้ว

มีความประสงค์จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์  ให้นักศึกษาส่ง ซองขนาด A4 ติดแสตมป์ 37.- บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน 

พร้อมส่งใบนัดรับใบรับรองสภา และ/หรือ Transcript ส่งมาที่ "หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ม.รามคำแหง อาคาร สวป. ชั้น 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240"