แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา (โทร. 02-310-8608)
ได้จัดทำรายงานเป็นสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถิติการให้บริการ ของ สวป.