ขอให้ไปติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 โดยด่วนหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8604, 0-2310-8000 ต่อ 4817 ในวันและเวลาราชการ

     หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีรับด้วยตนเอง

          1. บัตรประชาชน

          2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร)
    หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน
          1. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          3. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ หรือทรานสคริปต์ (Transcript)
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร) 
    หลักฐานในกรณีปริญญาบัตรสูญหาย (มีความประสงค์ขอใบแทนปริญญาบัตร)
          1. แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป ขอใบแทนปริญญาบัตร คลิกที่นี่
          2. ใบแจ้งความ
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ เช่น สำเนาใบรับรองสภาฯ สำเนาทรานสคริปต์ หรือสำเนาปริญญาบัตร
          5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (1,000.-บาท) ชำระที่ตึกอธิการบดีชั้น 1
          6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

** ขั้นตอนปฎิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรระดับชั้นปริญญาตรี **