ประกาศการประกวดราคา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Line Matrix Printer จำนวน 1เครื่อง

ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 13,000 ปก

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวป. จำนวน 1 งาน