แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 


1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2565  
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565  
3. รับสมัครด้วยตนเอง   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 


 2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา : ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565  
ดาวน์โหลด : ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่   
    1. สารอธิการบดี 
    2. สารบัญ 
    3. รายละเอียดและข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเรียน คลิกที่นี่ 
    4. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
 
     1. คณะนิติศาสตร์  6. คณะรัฐศาสตร์  
     2. คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะเศรษฐศาสตร์  
     3. คณะมนุษยศาสตร์ 8. คณะสื่อสารมวลชน    
     4. คณะศึกษาศาสตร์ 9. คณะพัฒนาทรัพนากรมนุษย์  
     5. คณะวิทยาศาสตร์    
  5. ภาคผนวก (ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.) คลิกที่นี่ 
   
ตารางเรียน :  ตารางเรียน มร. 30 (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565    
ทดสอบภาษาไทย : การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ปีการศึกษาที่ 1/2565

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ โทร.02-310-8615,02-310-8623 fax.02-310-8628


3. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง) 
    กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2565 


    ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565   
หมายเหตุ :  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
    โทร.02-310-8615,02-310-8623 02-310-8000 ต่อ 4831, 4836-38 fax.02-310-8628 
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผุ้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร.02-310-8052,02-310-8142


5. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
   กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง 
   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. 2565 
   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565