ขั้นตอนการและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (PRE-DEGREE และ นักศึกษาปริญญาตรี)
สำหรับอัพโหลดในระบบรับสมัคร (โดยไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์)

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด www.iregis2.ru.ac.th  เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภท 
                  การสมัครพร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น และรับ Username และ Password

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อได้รับ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลการศึกษา
                  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ที่สมัครเรียน และเลือกวิธีการชำระเงิน
                 *กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทำการแล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้

ขั้นตอนที่ 4 : การชำระเงิน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา
 วิธีการชำระเงิน : มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 4 วิธี ดังนี้
  วิธีที่ 1  การชำระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)

           (ผู้สมัครต้อง Capture หน้าจอที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
  วิธีที่ 2  การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
  วิธีที่ 3  การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง (ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
            ธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
  วิธีที่ 4  การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  (Counter Service)  7-11 ทุกสาขา
   *** โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน  3  วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ขั้นตอนที่ 5   อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)                                           

1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร 
 
2 รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัคร  
3 สำเนาวุฒิการศึกษาถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง   
  *กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
  - ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย 
 
  **กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน  
  - ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
  - สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
  - สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) เย็บติดกับวุฒิการศึกษา  
  - สำเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา  
    1. วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้
      ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 
    2. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศ
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ (คลิกที่นี่)
 
    3. วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรู้
      ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
  ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน  
  แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา(Authorization Form)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   
  แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม(School Address) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   
     
 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้  
  (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)  
 5 กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า  2,3,4,5  หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิ  
  ให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน   
 6 หลักฐานการชำระเงิน    
  *** กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน    
  3  วันทำการ แล้วจึงจะสามารถชำระเงินได้  
7 ใบรับรองแพทย์  (กรณีสมัคร PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้)  
               (ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนทำการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร)
ขั้นตอนที่ 6  เมื่อผู้สมัครได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้  
1. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ในหน้าสถานะการสมัคร  www.iregis2.ru.ac.th    
  (โดยใช้ Username และ Password  ที่ได้รับใน ขั้นตอนที่ 1)  และ  
2. สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th  
  (สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)  
3. ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard  
  ประมาณ 60 วัน (ทำการ) หลังจากได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
  ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  
  สถานที่ตั้ง อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  โทร 02-719-1250-3  
  วันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)  เวลา 08.30 - 15.30  น. 
(ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
  เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทนทุกกรณี)  
  บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
  หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน)  
     
   หมายเหตุ:   
      กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต ให้นักศึกษามาดำเนินการติดต่อคณะเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต   
  เมื่อทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้เรียบร้อยเเล้ว    
  เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อคณะ  
  1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน   
    - นักศึกษา 8 สมัครใหม่
  - นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน)
  - 
เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree) 
     *จากมหาวิทยารามคำแหง  ให้นำทรานสคริปต์ (Transcript) ไม่จบมาด้วย*
 
     
  2. กรณีเทียบโอนประเภทย้าย-โอนจากสถาบันอื่น (ไม่สำเร็จการศึกษา)  
       1.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
       2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด  
       3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ  
     
     
  ข้อควรทราบ : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ  
  ความเป็นจริงทุกประการหากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตาม  
  ข้อบังคับ โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย  
  ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันทีโดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น รวมทั้งผลสอบ  
  ที่ผ่านมาถือเป็นเสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้