กำหนด
          เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว

สถานที่ติดต่อ
          อาคาร สวป. ชั้น 6

เอกสารที่ต้องใช้
          1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
          2. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน